Daz Bort vor in erta, dar 28 von novémbre 2023

Schauge, moine tang hàsto lai gemàcht lång az be a drai spånnen, un bazda duràrt moi lem, 'z iz sovl az be nicht vorå diar. Bar izz, an iaglaz mentsch, allz ummaz, biavl starch 'z steat da, iz bintsche mearar baz a plésarle!

Salmo 39,6

Daz mentsch, gebórtet von baibe, lebet vor bintsche zait un pit bintsche rua.

Giobbe 14,1